NTA, Rankweil

Neubau 2020
Architektur: Arno Dörler, Hard